Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен експерт”

 

СПИСЪК
ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”  
      В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
 Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-58/04.04.2019г. на Областния управител на област Плевен относно провеждането на конкурс, обявен със Заповед № РД – 56/15.03.2019г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:

 

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 

  1. Дилян Атанасов – Вх. № 1/ 22.03.2019г.
  2. Веселин Лалов – Вх. № 2/26.03.2019г.

           

            Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.04.2019г. (понеделник) от 10,00 часа за решаване на тест в Заседателна зала, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр.  Плевен, пл. „Възраждане“ № 1.

Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.

            Информация относно резултатите от теста кандидатът ще получи лично на 15.04.2019г.(понеделник) в 14,00 часа в сградата на Областна администрация – Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 4, в Заседателна зала.

             Непосредствено след това ще се проведе интервю, при условие, че кандидатът е преминал  успешно теста.
Забележка:
Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и недопуснати кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, а именно:

  1. Устройствен правилник на областните администрации;
  2. Закон за държавния служител;
  3. Закон за администрацията;
  4. Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР;
  5. Закон за електронното управление;
  6. Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правлиник за прилагане на ЗЗКИ;
  7. Закон за защита на личните данни.

 

Б, Няма недопуснати кандидати.

 

Председател:

Ирена Христова.............../П/.................

Главен секретар на Областна администрация - Плевен


Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН