ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Конкурс за длъжността Главен секретар
 
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността "главен секретар" на областна администрация-Плевен, обявен със Заповед №РД-09-56/15.05.2018г. на областния управител на област Плевен можете да изтеглите от тук
 
 
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 Областен управител на област- Плевен, със седалище и адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД – 09-56/15.05.2018г. на Областен управител на област Плевен.
 
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

  за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността: “Главен секретар” на Областна администрация – Плевен (1 щатна бройка).

2. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са както следва:

2.1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл;

2.2.Минимална образователна степен: „Магистър”;

2.3. Минимален ранг: I младши

2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 6 г. ръководен опит.

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:

3.1. Предпочитана област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки;

3.2. Професионални направления: Социални дейности, Право, Администрация и управление, Икономика;

3.3. Компютърна грамотност - ползване на Microsoft Office (Word, Excel,  PowerPoint), програмни продукти за електронна поща, Internet, работа с нормативна база данни;

3.4. Добри познания за структурата и механизмите за управление в Република България.

4. Описание на длъжността: Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената в администрацията. Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена. Контролира и отговаря за работата с документите, тяхното съхраняване и за опазването на служебна тайна. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация.

Координира работата на съветите и комисиите, действащи към областната администрация. Осъществява пряк контрол по вписванията в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Изпълнява и други задачи, възложени му от Областния управител.

5. Конкурса за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

5.1. Защита на Концепция за стратегическо управление на тема: „Административно  ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна администрация Плевен“;

5.2. Интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

6.1.  Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

6.2.  Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

6.3. Оригинал  и копие на документа за самоличност на кандидата;

6.4. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „Магистър“. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;

6.5.  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг, като държавен служител, ако притежава такъв( заверено копие от трудова книжка и/или служебна книжка);

6.6. Автобиография CV формат;

6.7. Копие от документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

6.8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6.9.  Минимален размер на основната заплата за длъжността 600 лв.

(При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

7. Място и срок за подаване на документите за участие:

7.1. Областна администрация – Плевен, пл. „Възраждане” №1, етаж 1, в Център за административно обслужване и информация, тел: 064/ 880 130, лице за контакт: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС, тел: 064/880 125.

7.2. Документите следва да бъдат представени,  в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата  обява в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа -  Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

7.3. При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл  и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя срещу подпис  длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8. Обявлението за провеждане на конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страница на администрацията – www.pleven-oblast.bg.

9. Оповестяването на конкурса се извършва с публикуването на обявление в портал за работа - Jobs.bg и едновременно с това в Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на Областна администрация - Плевен.

10. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

 

 МИРОСЛАВ ПЕТРОВ

Областен управител на област Плевен

Дата на публикуване на обявлението за конкурса: 28 май 2018 г.

Краен срок за подаване на документи: 07 юни 2018 г.

Документи за участие:

1.Заявление за участие

2. Декларация по чл. 17, ал 2, т. 1 от НПКДС

3. Декларация лични данни

4. Условия за назначаване

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?