Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Административни услуги предоставяни от Областна администрация Плевен

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.ПЛЕВЕН

 


 1. Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места, КОД 1973.
 2. Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други, КОД 1985.
 3. Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове, КОД 1970.
 4. Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”, КОД 1978
 5. Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост, КОД 2388.
 6. Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост, КОД 1963
 7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги, КОД 1972
 8. Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост, КОД 1983
 9. Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, КОД 1960
 10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността, КОД 1979
 11. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост, КОД 2529
 12. Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение, КОД 1961.
 13. Издаване на заповед за разрешение или отказ на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение, КОД 1966
 14. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община, КОД  1967
 15. Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община, КОД 1981
 16. Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община, КОД 1974
 17. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване, КОД 1968
 18. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект, КОД 1975
 19. Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, КОД 2389
 20. Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж, КОД 1984
 21. Презаверяване на разрешение за строеж, КОД 1976
 22. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект, КОД 1980
 23. Регистриране на технически паспорт на строеж, КОД 1969
 24. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, КОД 1962
 25. Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/ прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот държавна собственост, КОД 2469                                                                                                                      
   26. Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториално устройство, КОД 1982
   27. Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост, КОД 1971
   28. Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации, КОД 1964
   29. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план, КОД 1986
   30. Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от ЗУТ, КОД 1977.
   31. Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации, КОД 2972

Допълнителна информация за услуга 2972: Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации.
Подаването на заявления за заверка с АПОСТИЛ и получаването на заверените документи се извършва всеки работен ден в часовете 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00


Молба по Закона за подпомагане и финасова компенсация на пострадали от престъпления можете да изтеглите от тук

 

Електронна версия на предоставяните от Областна администрация-Плевен услуги, както и подробна информация за изискуеми документи, тарифи и срокове можете да изтеглите от тук 

Списък на всички услуги, които се предоставят от областните администрации по класификатора на административния регистър можете да видите тук

 

 

An electronic version of the services provided by Pleven Regional Administration, as well as detailed information about the required documents, tariffs and terms can be downloaded here

A list of the administrative services that are provided by the regional administrations according to the clasification of the administrative register can be viewed here                                                                                                           ADMINISTRATIVE SERVICES PROVIDED BY THE REGIONAL ADMINISTRATION PLEVEN

 


 1. Issuance of documents for private state property of departments, ministries, etc. for real estate in / outside the regulation plans of the settlements AR CODE 1973.
 2. Issuance of State Public Assets Act of departments, ministries and others, AR CODE 1985.
 3. Issuance of State-Owned Acts of plots included in the parcel business plans AR CODE 1970.
 4. Issuance of certified copies of contracts, orders and other documents of interest to natural and legal persons, from the State Property Archive, AR CODE 1978
 5. Reflection of changes in circumstances on draft acts for state property, AR CODE 2388.
 6. Issuance of reference on real estate registers and books - private and public state property, AR CODE 1963
 7. Issuance of a certificate for the presence or absence of an act of state property ownership, AR CODE 1972
 8. Issuance of an act for correction of a state property act, AR CODE 1983
 9. Issue of an Order for seizure of state property, which is possessed or held without justification, which is used for no purpose or need of which has fallen away, AR CODE 1960
 10. Issuance of a certificate of the presence or absence of claims for reimbursement of ownership, AR CODE 1979
 11. Issuance of permit for use of medicinal plants for commercial purposes in land, forests, water and water objects - state property, AR CODE 2529
 12. Authorizing the development of land-use plans covering areas falling under more than one municipality or providing for the construction of sites of regional importance, AR CODE 1961.
 13. Issue of a motivated prescription for the amendment of a detailed development plan covering areas falling under more than one municipality or providing for the construction of sites of regional importance, AR CODE 1966
 14. Coordination of conceptual investment projects for sites of the technical infrastructure with scope and importance for more than one municipality, AR CODE 1967
 15. Approval of technical and working investment projects for sites of the technical infrastructure with scope and importance for more than one municipality, AR CODE 1981
 16. Issuance of construction permit for sites of the technical infrastructure with scope and significance for more than one municipality, AR CODE 1974
 17. Approval of an investment project - filming of completed construction and shooting for legalization, AR CODE 1968
 18. New approval of an investment project which has lost legal effect and approves amendments to an approved investment project, AR CODE 1975
 19. Issue a permission for the elaboration of a complex project for investment initiative, AR CODE 2389
 20. Approval of the parts of the complex project for investment initiative and issuance of a building permit, AR CODE 1984
 21. Re-certification of a building permit, AR CODE 1976
 22. Adoption of executive documentation, reflecting the minor changes in the approved investment project, AR CODE 1980
 23. Registration of a construction passport, AR CODE 1969
 24. Issuance of a certificate for putting into operation of a building, AR CODE 1962
 25. Issue of an order for the establishment of a single right of passage / deviation from common networks and facilities of the technical infrastructure through state-owned property, AR CODE 2469

Application under the Law on Support and Financial Compensation for Victims of Crime can be downloaded from here

Bear in mind that the links above lead to the content of the services in bulgarian language due to lack of translation to english on the source website of the administrative register.
                                                                                                                 

  26.Issuance of spatial planning certificates, AR CODE 1982
  27.Indication of actions for management and provision of concession of real estates in the prepared acts for state property AR CODE 1971
  28.Issuing of sketches from the archives of the regional administrations, AR CODE 1964
  29.Issuance of a sampling plan from a detailed development plan, AR CODE 1986
  30. Issuance of a remark for issued building permit for amendments to the approved investment project within the scope of the significant deviations under para. 2, items 5, 6, 7 and 8 of Art. 154 of the Spatial Development AR Code 1977
  31. Issuing of APOSTILLE certificate of documents issued by mayors and municipal administrations, CODE 2972

 

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН