Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Избори 2016
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който 
гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси:

МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен се произнася по въпроси с национално значение, поставени в дневния ред на обществото. Настоящият референдум поставя на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с промени в правила, засягащи обществено значими теми.
Мотивът за провеждане на референдум за въвеждането на мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство, в два тура предполага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие по-голяма представителност, защото над 50% от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености. Въвеждането на задължителното гласуване е следващият въпрос от референдума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитимност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елиминиране на негативните и порочни практики на корпоративния, контролирания, манипулирания и купения вот. Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна субсидия на
един лев за един получен глас. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които впоследствие биха могли да бъдат насочени към други сфери, като здравеопазване, образование както и за решаването на други социални въпроси.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:
Време и място за произвеждане на референдума:
 Референдумът ще се проведе 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с изборите за президент и вицепрезидент на Република България.
 Денят за гласуване в страната започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч., а извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.
1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни избори?
 Когато в 20,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.
 Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за президент и вицепрезидент на Република България.
Ред за произвеждане на референдума:
 Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 август 2016 г.
 Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители.
 Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на референдума съдържа трите въпроса и възможните отговори – "Да" и "Не", изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите.
 Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.
 Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не" за съответния въпрос.
 Вотът с "Да" означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 Вотът с „Не“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор "Да" или "Не", излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия.

Електронната версия на информационни бюлетин можете да изтеглите от тук

Покана за консултации за състава на РИК

Приложение № 7-ПВР/НР Декларация от лицата, предложени за членове на РИК по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК

Решение на ЦИК №3427-ПВРНР от 26.08.2016

Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ 
№ 3427-ПВР/НР
София, 26.08.2016

ОТНОСНО: назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, чл. 7, ал. 1, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и писмо от Народното събрание на Република България с изх. № АД-636-00-26 от 23 август 2016 г. Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:

I. Назначаване на районни избирателни комисии
 1. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначава районни избирателни комисии (РИК) за всеки район до 16 септември 2016 г. включително (50 дни преди изборния ден).
 2. При произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г. РИК изпълнява и правомощията на районна избирателна комисия по произвеждане на националния референдум.
 3. При областния управител до 10 септември 2016 г. включително (56 дни преди изборния ден) се провеждат консултации за съставите на РИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.
Парламентарно представени партии и коалиции са:
 • Партия „ГЕРБ” с 84 народни представители;
 • Коалиция „БСП лява България” с 38 народни представители;
 • Партия „ДПС” с 30 народни представители;
 • Коалиция „Реформаторски блок” с 23 народни представители;
 • Коалиция „Патриотичен фронт” със 17 народни представители;
 • Коалиция „България без цензура” с 14 народни представители;
 • Партия „Атака” с 11 народни представители;
 • Коалиция „АБВ“ с 11 народни представители.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
 1. Консултациите са публични. Датата, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждането им.
 2. При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 3 представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.
Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
 1. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 2. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на РИК между представителите на партиите и коалициите по т. 3, областният управител представя в ЦИК до 11 септември 2016 г. включително, следните документи:
а) писмено предложение за състав на РИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите за състава на РИК;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г., или решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
г) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или  коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците, отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;
е) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
ж) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
 1. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на РИК, областният управител изпраща на ЦИК не по-късно от 11 септември 2016 г. включително (55 дни преди изборния ден) предложенията за състава на РИК, направени от представителите на партиите и коалициите по т. 3, ведно с документите по т. 7, буква „б” – буква „ж”.
 2. Когато областният управител не е направил предложение по т. 7 до 11 септември 2016 г., той незабавно изпраща документите по т. 4, 5 и 6 в Централната избирателна комисия.
 3. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на областния управител, направено по реда на т. 7.
 4. Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК въз основа на направените предложения на партиите и коалициите по т. 3, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 29 юли 2016 г.
12.1. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и  членове.
12.2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районната избирателна комисия (РИК).
12.3. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка районната избирателна комисия (РИК).
12.4. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
13.1. Общият брой на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния район, както следва:
- за райони с до 9 мандата включително – 13 членове;
- за райони с 10 и повече мандата  – 17 членове.
13.2. Районните избирателни комисии се назначават в съставите, посочени в т. 13.1, в т.ч. председател, двама заместник-председатели и секретар.
13.3. При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции  в 43-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 29 юли 2016 г., като се използва методът на най-големия остатък.
14.1. Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 3, е както следва: за партия „ГЕРБ” – 4 членове, за коалиция „БСП лява България” – 2 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, за коалиция „Реформаторски блок“ – 1 член, за коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член, за коалиция „България без цензура“ – 1 член, за партия „Атака” – 1 член, за коалиция „АБВ“ – 1 член. 
14.2. Съставът на РИК със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 3, е както следва: за партия „ГЕРБ” – 6 членове, за коалиция „БСП лява България” – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, за коалиция „Реформаторски блок“ – 2 членове, за коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член, за коалиция „България без цензура“ – 1 член, за партия „Атака” – 1 член, за коалиция „АБВ“ – 1 член. 
 

II. Изисквания към членовете на районните избирателни комисии

15.1. За членове на РИК се назначават лица, които:
а) са български граждани;
б) са навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
е) владеят български език;
ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.
15.2. Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).
15.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по...“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на  Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).
15.4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.
15.5. Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от 16 септември 2016 г. до 14 дни след произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум или на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката (втори тур), ако се произвежда такъв.

III. Статут на членовете на районните избирателни комисии
 1. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б” от Наказателния кодекс.
 2. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
18.1. Докато заема длъжността си, член на РИК не може да бъде:
а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за президент или вицепрезидент на републиката;
б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;
в) орган на изпълнителната власт;
г) министър или заместник-министър;
д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;
е) главен секретар на министерство или областна администрация;
ж) секретар на община, район или кметство;
з) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;
и) областен управител, заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет;
к) военнослужещ във въоръжените сили;
л) служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.
18.2. Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.
18.3. Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
Председател: Ивилина Алексиева
Секретар: Севинч Солакова

 

 

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН