ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "Старши експерт" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" - тук

Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от следните линкове:
 
Линк към обявлението на конкурса на елетронната страница на Административния регистър - тук

ОБЯВЛЕНИЕ

 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

 

Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-09-04/ 25.01.2017г. на Областния управител на област Плевен обявява конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността: “Старши експерт” (1 щатна бройка)   с длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10 и наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6 в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” с място на работа гр. Плевен, пл. „Възраждане” №1, ет.4.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемането на длъжността са както следва:

 • степен на образование:  висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
 • специалност –  администрация и управление, икономика;
 • професионален опит – 1 година;
 • минимален ранг - V младши;

Специфични изисквания за длъжността:

 • да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
 • област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
 • специалност –  администрация и управление, икономика;
 • да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност "Секретно". Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:

 1. Компютърна грамотност - ползване на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), програмни продукти за електронна поща, Local Network,  Internet и специализиран софтуер;
 2. Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 3. Стаж в държавна администрация;
 4. Компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен);
 5. Да са запознати със Закон за държавния служител, Закон за администрацията,

Устройствен правилник на областните администрации, Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР, Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилник за прилагане ЗЗКИ, Закон за защита на личните данни, Закон за управление на средствата от европейски структурни и инвестиционни фондове и други нормативни актове, регламентиращи функциите и правомощията на Областния управител.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.

Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. Заявление за участие (по образец – приложение № 2 от НПКДС);
 2. Заверено копие от документ за самоличност;
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – по образец;
 4. Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС;
 5. Заверени копия от документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, документ за компютърна грамотност, документ за владеене на английски език, ако разполага с такъв;
 6. Заверени копия от документи, удостоверяващи, продължителността на професионалния опит  или придобит ранг, като държавен служител, ако притежава такъв( заверено копие от трудова книжка и/или служебна книжка);
 7. Заверени копия от документи  за допълнителна квалификация;
 8. Професионална автобиография (CV).

Място и срок за подаване на документите за участие:

Място и срок за подаване на документите за участие: документите следва да бъдат представени в Център за административно обслужване и информация на Областна администрация – Плевен, пл. „Възраждане” №1, етаж 1, в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Ден за публикуване на обявата: 26.01.2017

Краен срок за подаване на документите: 06.02. 2017 г.

Обявлението, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

Таблото за обяви на Областна администрация – Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане” №1, ет. 1 (партер) и в електронната страница на администрацията www.pleven-oblast.bg

Лице за контакт: Мариета Димитрова, Старши експерт в Дирекция АПОФУС – тел. 064 880125 и 0879353125;

Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

За длъжността “Старши експерт”:

Съдейства и подпомага работата на Директора на дирекция в областта на регионалното развитие, трансграничното и транснационално сътрудничество и партньорство.

Участва в провеждането на политиката на Областна администрация–Плевен, свързана със защита на класифицираната информацията, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задълженията на завеждащ регистратура за класифицирана  информация в Областна администрация – Плевен. Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка.

Осигуряване на информационно и  техническото обслужване, въвеждане на е-услуги в администрацията. Поддържане на база данни, софтуерни системи и продукти, локалната компютърна мрежа, периферните устройства, сървъри, интернет и необходимия софтуер за работа на служителите в администрацията.

 

Граници на заплатата определена за длъжността от 460,00 до 1150,00 лева.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

 

РАЛИЦА ДОБРЕВА

Областен управител на област Плевен


Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  

Старши експертна дирекция АКРРДС при

Областна администрация - Плевен

 

         Конкурсната комисия, определена със заповед на Областния управител на област Плевен № РД-09-08/06.02.2017г., след преглед и преценка на представените документи, реши:

 Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Станислав Димитров Стоянов
 2. Светла Иванова Иванова
 3. Владислав Дикран Ованесян

 

Име, презиме и фамилия

1.

Станислав Димитров Стоянов 

2.

Светла Иванова Иванова 

3.

Владислав Дикран Ованесян

 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 22.02.2017г. /сряда/ от 10.00 часа за решаване на тест в стая № 6, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 22.02.2017г. до 13.00 часа на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, както и на информационното табло в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1 /партер/.


        Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 22.02.2017г. от 14.00 часа в стая № 6 , етаж 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

    ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Деян Благовестов Даков
 2. Василена Борисова Василева
 3. Невена Любомирова Дилкова

 

 

Име, презиме и фамилия

Причини за недопускане

Деян Благовестов Даков

Вх. № ЧР-13-7 (1)/30.01.2017г

Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията /НПКДА/, както и професионален опит – 1 година или минимален ранг – V младши.

Представените копия от  документи не са заверени от кандидата.

Василена Борисова Василева Вх. № ЧР-13-7 (3)/31.01.2017г

Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията /НПКДА/, както и професионален опит – 1 година или минимален ранг – V младши.

Невена Любомирова Дилкова

ЧР-13-7 (4)/31.01.2017г

Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията /НПКДА/, както и професионален опит – 1 години или минимален ранг – V младши.

 

 

Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто, а именно:

 

 1. Закон за държавния служител.
 2. Закон за администрацията.
 3. Устройствен правилник на областните администрации.
 4. Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР
 5. Закон за държавната собственост и правилника за прилагането му
 6. Закон за електронното управление,

6.1.Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност,

6.2.Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги,

 1. Закон за управление на средствата от европейски структурни и инвестиционни фондове
 2. Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилник за прилагане на ЗЗКИ,
 3. Закон за защита на личните данни.

 

 

Председател: .............../П/.............../арх. Трифон Иванов/

Публикувано на 07.02.2017г.


 Електронна версия на Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експертна дирекция АКРРДС при Областна администрация - Плевен

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, след проведено заседание, комисията публикува резултатите от теста на явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой правилно решени въпроси

Общ брой

точки

Резултат = бр. точки x коефициент 3

Допуснат/недопуснат до интервю

1.

Станислав Димитров Стоянов

15

3,75

11,25

Недопуснат до интервю

2.

Светла Иванова Иванова

11

2,75

8,25

Недопуснат до интервю

3.

Владислав Дикран Ованесян

26

6,50

19,50

Допуснат до интервю

 

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 22.02.2017г. в 14.00 часа в Кабинет № 6, етаж 4, в сградата на Областна администрация Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

 

 

Председател на конкурсната комисия: .............../П/....................

/арх. Трифон Иванов/

Директор дирекция АКРРДС

Електронен вариант на горния текст можете да изтеглите от тук

 

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

 

ФОРМУЛЯР

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛЕВЕН

 

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Брой точки от теста

Коефициент от теста

Общ резултат /к. 3 * к. 4/

Оценка от интервю

Коефициент от интервю

Общ резултат

/к. 6 * к. 7/

Окончателен резултат

/к. 5 + к. 8/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Владислав Дикран Ованесян

6,50

3

19,50

34,40

5

172

191,50

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС, комисията определи окончателните резултати и класира за Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” както следва:

 • На първо място – Владислав Дикран Ованесян.

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

 

Председател: ………/П/.………                      Членове:  1. …../П/.…………                            2………/П/…...………..

    Трифон Иванов                         Таня Вътева                                                    Мариета Димитрова

    Директор на                                    Директор на                                                  Старши  експерт в

    дирекция  „АКРРДС”                  дирекция „АПОФУС”                                              дирекция „АПОФУС”

  

                                                        3…………/П/…………………                          4………/П/…………….

                                                        Спасимир Горанов                                         Пламен Топалски

                                                        Главен експерт   в                                             Старши юрисконсулт  в                                                               дирекция „АПОФУС“                                              дирекция „АКРРДС”

                                                       

 

 Извлечение на протокол от проведен конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС можете да изтеглите от тук

Дата: 22.02.2017 г.     

 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем