ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Конкурс за длъжност "Главен експерт" в Дирекция "АПОФУС"
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "Главен експерт" в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" - тук

Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от следните линкове:
 
Линк към обявлението на конкурса на елетронната страница на Административния регистър - тук

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  

Главен експертна дирекция АПОФУС при

Областна администрация - Плевен

 

         Конкурсната комисия, определена със заповед на Областния управител на област Плевен № РД-09-124/12.10.2016г., след преглед и преценка на представените документи, реши:

 

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Евгени Николов Петков

 

    ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Причини за недопускане

 

Основание за недопускане

1.      

Невена Любомирова Дилкова

Представените документи не удостоверяват изпълнение на изискванията за заемане на длъжността за две години професионален опит в област или области които са свързани с функциите на конкурсната длъжност определени в длъжностната характеристика или притежаван IV младши ранг.

 Кандидатът е представил документи, удостоверяващи професионален опит, различен от изисквания. Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността.

Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА

2.      

Петя Димитрова

Димитрова

Представените документи не удостоверяват изпълнение на изискванията за заемане на длъжността за две години професионален опит в област или области които са свързани с функциите на конкурсната длъжност определени в длъжностната характеристика или притежаван IV младши ранг.

 Кандидатът е представил документи, удостоверяващи професионален опит, различен от изисквания. Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността.

Представените копия от  документи не са заверени от кандидата.

Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА

3.      

Стилиян Деянов Цонов

Представените документи не удостоверяват изпълнение на изискванията за заемане на длъжността за две години професионален опит в област или области които са свързани с функциите на конкурсната длъжност определени в длъжностната характеристика или притежаван IV младши ранг.

 Кандидатът е представил документи, удостоверяващи професионален опит, различен от изисквания. Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността.

Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА

4.      

Мариана Димитрова Иванова

Представените документи не удостоверяват изпълнение на изискванията за заемане на длъжността за две години професионален опит в област или области които са свързани с функциите на конкурсната длъжност определени в длъжностната характеристика или притежаван IV младши ранг.

 Кандидатът е представил документи, удостоверяващи професионален опит, различен от изисквания. Кандидатът не отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността.

В заявлението за участие в конкурс, Приложение № 2, към чл. 17, ал.1 от НПКДС е посочен адресат на заявлението различен от обявения.

Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА

 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 09.11.2016г. /сряда/ от 10.30 часа за решаване на тест в стая № 7, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 09.11.2016г. до 13.00 часа на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, както и на информационното табло в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1 /партер/.

 Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 09.11.2016г. от 14.30 часа в стая № 7, етаж 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет.  4.

 

Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто, а именно:

 

 1. Закона за държавния служител.
 2. Закона за администрацията.
 3. Устройствен правилник на областните администрации.
 4. Закон за националния архивен фонд.
 5. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата

съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

 1. Закон за достъп до обществена информация.
 2. Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
 3. Правилник за прилагане ЗЗКИ, Закон за защита на личните данни
 4. Закон за държавните помощи.
 5. Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица.
 6. Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му, както и нормативната уредба свързана с възстановяване и обезщетяване на одържавено имущество.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, след проведено заседание, комисията публикува резултатите от теста на явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой правилно решени въпроси

Общ брой

точки

Резултат = бр. точки x коефициент 3

Допуснат/недопуснат до интервю

1.

Евгени Николов Петков

25

38

114

Допуснат до интервю

 

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 09.11.2016 г. в 14.30 часа в Кабинет № 7, етаж 4, в сградата на Областна администрация Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: ............../П/.................

/Таня Вътева/

Директор дирекция АПОФУС

Електронната версия на документа можете да изтеглите от тук


Препис - извлечение

 

П Р О Т О К О Л № 3

от 09.11.2016г.

 

На конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-09-121/04.10.2016 г. на Областен управител на област Плевен.

 

         На 09.11.2016 г. след проведен конкурс за държавни служители конкурсната комисия при оценяване на теста и провеждане на интервю констатира следните резултати на кандидата за:

 • за длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Брой точки от теста

Коеф. от теста

Общ резултат

 /к. 3 *к. 4 /

Оценка от интервю

Коеф. от интервю

Общ резултат

/к. 6 *к.7 /

Окончателен резултат

/к. 5+к.8/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Евгени Николов Петков

38

3

114

28.20

5

141

255

 

Въз основа на постигнатите резултати от интервюто и обявения с Протокол № 2/08.11.2016г. минимален резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто,  на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС, комисията определи окончателните резултати и класира за Главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” както следва:

 • На първо място – Евгени Николов Петков.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател: ................../П/............../Таня Вътева/

 

Членове:

 

 1. ............/П/..................../Спасимир Горанов/

 

 1. ………/П/……………./Елена Пенчева/

 

 1. ………/П/…………../Пламен Топалски/

 

 1. ............/П/.................../Мариета Димитрова/

 

Eлектронната версия на формуляра можете да изтеглите от тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем