Конкурс за длъжност "Главен експерт"

 
Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от следните линкове:
 
Линк към обявлението на конкурса на елетронната страница на Административния регистър

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция АКРРДС

Конкурсната комисия, определена със заповед на Областния управител на област Плевен № РД-09-42/07.04.2016г., след преглед и преценка на представените документи, реши:

 I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Александър Тодоров Костов

 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 21.04.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа за решаване на тест в стая № 14, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 21.04.2016 г. до 13.00 часа на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, както и на информационното табло в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1 /партер/.
        Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 21.04.2016 г. от 14.30 часа в стая № 14,  етаж 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.


Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто, а именно:

 

  1. Закон за държавния служител;
  2. Закон за администрацията;
  3. Устройствен правилник на областните администрации;
  4. Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР;
  5. Закон за държавната собственост;
  6. Закон за устройство на територията;
  7. Закон за управление на средствата от европейски структурни и инвестиционни фондове;
II. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, след проведено заседание, комисията публикува резултатите от теста на явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой правилно решени въпроси

Общ брой

точки

Оценка от теста

Допуснат/недопуснат до интервю

1.

Александър Тодоров Костов

25

40

6

Допуснат до интервю

 

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 21.04.2016 г. в 14.30 часа в Кабинет № 14, етаж 4, в сградата на Областна администрация Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, съобразно горепосочения график.


 
Списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност "Главен експерт"

 
Размер на шрифт
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя