ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Видове услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.ПЛЕВЕН

 

 1. Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други.
 2. Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места.
 3. Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.
 4. Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
 5. Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост.
 6. Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
 7. Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
 8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
 9. Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
 10. Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
 11. Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
 12. Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственос
 13. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
 14. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост
 15. Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение.
 16. Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
 17. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
 18. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 19. Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 20. Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 21. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
 22. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
 23. Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 24. Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
 25. Презаверяване на разрешение за строеж
 26. Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
 27. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
 28. Регистриране на технически паспорт на строеж
 29. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
 30. Издаване на удостоверния за обстоятелства по териториално устройство
 31. Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/ прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот държавна собственост

Молба по Закона за подпомагане и финасова компенсация на пострадали от престъпления можете да изтеглите от тук

 

Електронна версия на предоставяните от Областна администрация-Плевен услуги, както и подробна информация за изискуеми документи, тарифи и срокове можете да изтеглите от тук

An electronic version of the services provided by Pleven Regional Administration, as well as detailed information about the required documents, tariffs and terms can be downloaded here

 

ADMINISTRATIVE SERVICES PROVIDED BY THE REGIONAL ADMINISTRATION PLEVEN

 

 1. Issuance of State Public Assets Act of departments, ministries and others.
 2. Issuance of documents for private state property of departments, ministries, etc. for real estate in / outside the regulation plans of the settlements.
 3. Issuance of State-Owned Acts of plots included in the parcel business plans.
 4. Issuance of certified copies of contracts, orders and other documents of interest to natural and legal persons, from the State Property Archive,
 5. Reflection of changes in circumstances on draft acts for state property.
 6. Indication of actions for management and provision of concession of real estates in the prepared acts for state property
 7. Issuance of reference on real estate registers and books - private and public state property
 8. Issuance of a certificate for the presence or absence of an act of state property ownership
 9. Issuance of an act for correction of a state property act
 10. Issue of an Order for seizure of state property, which is possessed or held without justification, which is used for no purpose or need of which has fallen away
 11. Issuing of sketches from the archives of the regional administrations
 12. Issuance of a certificate that the property has been written off from the State Property Records
 13. Issuance of a certificate of the presence or absence of claims for reimbursement of ownership
 14. Issuance of permit for use of medicinal plants for commercial purposes in land, forests, water and water objects - state property
 15. Authorizing the development of land-use plans covering areas falling under more than one municipality or providing for the construction of sites of regional importance.
 16. Issue of a motivated prescription for the amendment of a detailed development plan covering areas falling under more than one municipality or providing for the construction of sites of regional importance
 17. Enable the drawing of a sampling plan from a detailed development plan
 18. Coordination of conceptual investment projects for sites of the technical infrastructure with scope and importance for more than one municipality
 19. Approval of technical and working investment projects for sites of the technical infrastructure with scope and importance for more than one municipality
 20. Issuance of construction permit for sites of the technical infrastructure with scope and significance for more than one municipality
 21. Approval of an investment project - filming of completed construction and shooting for legalization
 22. New approval of an investment project which has lost legal effect and approves amendments to an approved investment project
 23. Issue a permission for the elaboration of a complex project for investment initiative
 24. Approval of the parts of the complex project for investment initiative and issuance of a building permit
 25. Re-certification of a building permit
 26. Reflection of a remark for issued building permit for amendments to the approved investment project within the scope of the significant deviations under para. 2, items 5, 6, 7 and 8 of Art. 154 of the Spatial Development Act
 27. Adoption of executive documentation, reflecting the minor changes in the approved investment project
 28. Registration of a construction passport
 29. Issuance of a certificate for putting into operation of a building
 30. Issuance of spatial planning certificates
 31. Issue of an order for the establishment of a single right of passage / deviation from common networks and facilities of the technical infrastructure through state-owned property

Application under the Law on Support and Financial Compensation for Victims of Crime can be downloaded from here

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем