Статистика Плевен регионални данни


ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕНА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, УБИТИ И РАНЕНИ  В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА
В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2015 Г.

Наети лица през първото тримесечие на 2014 г.

 

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ)


ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЮНИ 2013 ГОДИНА

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в област Плевен през май 2013г.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

Наети лица и средна работна заплата в област Плевен през 1-во тримесечие на 2013 г.(предварителни данни)

Демографски процеси в област Плевен през 2012 г.
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя