ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Заповед на ОУ за обявяване на резултати от проведен търг на 09.10.2013 г.
16.10.2013
Продажба на недвижим имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Долна Митрополия

Заповед на ОУ за обявяване на резултати от проведен търг на 10.09.2013 г.
17.09.2013
Право на поставяне на преместваемо съоръжение - павилион - бистро

Покана за публично обсъждане на специализирания геопространствен анализ на територията на Област Плевен
10.09.2013
На 19.09.2013г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Зала „Плевен“, Етаж Партер, пл. „Възраждане“ 1, гр. Плевен,  ще се проведе публично обсъждане, на което ще бъдат представени и дискутирани резултатите от осъществения геопространствен анализ на територията на Област Плевен. От изключително значение ще бъде постигането на диалог по основните проблеми, ресурси и перспективи в развитието на областта, тъй като на база така изготвения анализ ще бъде разработена стратегическата част на Регионалната схема за пространствено развитие на Област Плевен. Геопространствен анализ (проект)

Търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост
09.09.2013
Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Гулянци - Заповед № РД- 14- 92Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Любеново, община Никопол - Заповед № РД-14-93Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Любеново, община Никопол - Заповед № РД-14-94Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Долна Митрополия - Заповед № РД- 14- 95 тук

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 25 кв.м
01.08.2013
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ПЛЕВЕН На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост, чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост, Заповед №РД-14-82/26.07.2013 год.   ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на площ от 25 кв.м., съгласно схема, одобрена от Главния архитект на община Плевен за право на поставяне на преместваемо съоръжение – павилион – бистро в поземлен имот с идентификатор 56722.618.54 по кадастралната карта на гр. Плевен в Защитена местност „Кайлъка”, до язовир „Тотлебенов вал”   Дата на търга: 10.09.2013 год. от 10.00 часа...

Публична покана за създаване на Областен обществен съвет
24.07.2013
Областниятуправител на област Плевен Илиян Йончев отправя публична покана за сформиранена Областен обществен съвет. Той се създава в изпълнение на управленскатапрограма на Правителството за подобряване на социалното положението на българскитеграждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението. С общественитесъвети към министерствата и областните администрации се цели прозрачност идостъпност до информацията за работата на държавната администрация. Публичнатапокана е отправена до всички неправителствени организации, младежкиорганизации, професионални сдружения и обединения, имащи отношение къмразвитието на област Плевен във всички сфери и направления, до медиите. Желаещитеда се включат в обществения съвет могат да подадат заявление по образец вделоводството на Областна администрация- Плевен на адрес: пл. „Възраждане”...

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем