ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Потребностите на бизнеса от работната ръка стават обект на регулярен анализ
12.02.2018
На заседание на  комисията по заетост към Областният съвет за развитие, председателствана от заместник-областният управител Татяна Божинова, бе разгледан и приет Държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. по чл.142, ал.3, т.1 и 5 от ЗПУО в Плевенска област. Обект на обсъждане бе и предстоящото провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Потребностите на работодателите ще се анализират два пъти в годината – през февруари и през август. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.  На база на обобщената информация ще се определят бъдещите приоритети в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.
Анализът на търсенията на пазара и потребностите от работна ръка от страна на работодателите ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на реципрочния отговор между търсенето и предлагането на работна ръка.
Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.
От днес проучването е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Плевен, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 28 февруари тази година.
Линк към електронния формуляр на анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?