ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Потребностите на бизнеса от работната ръка стават обект на регулярен анализ
12.02.2018
На заседание на  комисията по заетост към Областният съвет за развитие, председателствана от заместник-областният управител Татяна Божинова, бе разгледан и приет Държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. по чл.142, ал.3, т.1 и 5 от ЗПУО в Плевенска област. Обект на обсъждане бе и предстоящото провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Потребностите на работодателите ще се анализират два пъти в годината – през февруари и през август. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.  На база на обобщената информация ще се определят бъдещите приоритети в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.
Анализът на търсенията на пазара и потребностите от работна ръка от страна на работодателите ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на реципрочния отговор между търсенето и предлагането на работна ръка.
Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната.
От днес проучването е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Плевен, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”. Крайният срок за попълване на анкетата е до 28 февруари тази година.
Линк към електронния формуляр на анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?