ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
В областна администрация се проведе работна среща за създаване на Механизъм по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
28.07.2017
Работна среща във връзка със създаване на Механизъм по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе днес в Областна администрация Плевен. В срещата, ръководена от заместник – областния управител Татяна Божинова, се включиха представители на РУО – Плевен, общините на територията на областта, експерти от Областна администрация, представители на ОД на МВР Плевен, ГРАО и ЕСГРАОН – Плевен.
Началникът на Районното управление по образованието Албена Тотева запозна присъстващите с решението на МС за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
В механизма се определят редът и сроковете за формиране на екипи за съвместна работа на институциите, както и дейностите, чрез които ще се идентифицират децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система.
Със създаването на механизма ще се подкрепи изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020” за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. Целта е до 2020 година делът на преждевременно напусналите образователната система да не надвишава 11 %.
Механизмът по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е съобразен  и с мерките за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, залегнали в Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем