ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Регионална програма за заетост и обучение на област Плевен за 2017 г.
16.03.2017
На 16.03.2017 г. в Заседателна зала в Областна администрация Плевен, Областният управител г-н Марио Тодоров откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Плевен. Дневният ред включваше две точки: 1. Одобряване на състав и отправяне на предложение от Комисията по заетостта до Областен управител на област Плевен за сформиране на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост и обучение на област Плевен; 2. Утвърждаване на методика за оценка на предложенията от общинските администрации, на база на които ще се изготви Регионалната програма.
В своето изказване г-н Марио Тодоров отбеляза, че съгласно изискванията на чл.33 от Закона за насърчаване на заетостта Регионалната програма на област Плевен трябва да съответства на целите и приоритетите в държавната политика по заетостта. Дейностите в програмата трябва да са съобразени с приоритетите в областната стратегия за развитие, регионалния и общинските планове за развитие и да допринасят за изпълнението на националните приоритети, определени в стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през 2017 г.
В процеса на работа бяха дискутирани основните приоритети за областта и беше определен срок от 17.03.2017 г. до 23.03.2017 г., за разработване и внасяне на проектните предложения от 11-те общини на област Плевен в Комисията по заетостта. Утвърдена беше единна методика за изготвяне на Регионалната програма, както и състава на комисията, която в срок до 10.04.2017 г. да обобщи проектните предложения, да изготви Регионалната програма за заетост и обучение на област Плевен и да я изпрати на Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване.
Целта за е Регионалната програма за заетост да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила на територията на област Плевен.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем