ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Обяви
Публична покана за създаване на Областен обществен съвет
24.07.2013

Областниятуправител на област Плевен Илиян Йончев отправя публична покана за сформиранена Областен обществен съвет. Той се създава в изпълнение на управленскатапрограма на Правителството за подобряване на социалното положението на българскитеграждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението. С общественитесъвети към министерствата и областните администрации се цели прозрачност идостъпност до информацията за работата на държавната администрация.

Публичнатапокана е отправена до всички неправителствени организации, младежкиорганизации, професионални сдружения и обединения, имащи отношение къмразвитието на област Плевен във всички сфери и направления, до медиите.

Желаещитеда се включат в обществения съвет могат да подадат заявление по образец вделоводството на Областна администрация- Плевен на адрес: пл. „Възраждане” № 1. Срокът е  до 31 юли 2013 г. Желаещите  могат да предложат и проект на Устройственправилник за организацията и дейността на обществения съвет. Той ще бъдеразгледан на учредителното събрание. Съставът на Областния съвет ще бъдеотворен и към него ще могат да се присъединяват организация и след посочениясрок.

Заявлениямогат за се изпращат и по електронна поща на e-mail:pleven_oblast@mail.bg .

Можете да изтеглите оттук бланка за заявление
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?