ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Обяви
Публична покана за създаване на Областен обществен съвет
24.07.2013

Областниятуправител на област Плевен Илиян Йончев отправя публична покана за сформиранена Областен обществен съвет. Той се създава в изпълнение на управленскатапрограма на Правителството за подобряване на социалното положението на българскитеграждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението. С общественитесъвети към министерствата и областните администрации се цели прозрачност идостъпност до информацията за работата на държавната администрация.

Публичнатапокана е отправена до всички неправителствени организации, младежкиорганизации, професионални сдружения и обединения, имащи отношение къмразвитието на област Плевен във всички сфери и направления, до медиите.

Желаещитеда се включат в обществения съвет могат да подадат заявление по образец вделоводството на Областна администрация- Плевен на адрес: пл. „Възраждане” № 1. Срокът е  до 31 юли 2013 г. Желаещите  могат да предложат и проект на Устройственправилник за организацията и дейността на обществения съвет. Той ще бъдеразгледан на учредителното събрание. Съставът на Областния съвет ще бъдеотворен и към него ще могат да се присъединяват организация и след посочениясрок.

Заявлениямогат за се изпращат и по електронна поща на e-mail:pleven_oblast@mail.bg .

Можете да изтеглите оттук бланка за заявление
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем