ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Работодателите от област Плевен готови да инвестират в обучение и повишаване квалификацията на персонала
28.03.2018
В периода 5-28 февруари Агенцията по заетостта стартира първото провеждане на проучване сред работодателите на нуждите им от работна ръка. На територията на Област Плевен в са участвали общо 140 работодатели, които са попълнили анкетни карти за целите на изследването.
 При търсене на кадри работодателите от област Плевен са готови да осигурят обучение, стажуване под ръководството на наставник и обучение за повишаване на квалификацията. Рядко заявяват готовност да подсигурят служебен транспорт за хората извън населеното място по месторабота или да поемат извършените от служителите им разходи транспортни разходи за придвижването им до работното място. В анкетите си  работодателите заявяват потребност от обучение на персонала им във връзка с въвеждане на нови технологии и оборудване, умения за работа с клиенти, търговски умения и компетенции за работа с проблемни или изоставащи ученици. Най-малко нужда от обучение имат по отношение на презентационните умения практическото прилагане на изискванията за качества и стандарти и в областта на безопасните условия на труд.
Работодателите посочват  като основна причина за не заемане на работни места в тяхната фирма липсата на кадри със съответната компетенция и напускане на част от персонала. Най-рядко причина за свободните работни места става невъзможността за наемане на хора от други населени места.
Информацията в анкетата сочи, че в следващите 6 месеца на територията на област Плевен ще се обявят над 90 работни места за персонал. Търсени ще бъдат специалисти от направленията икономика, администрация и управление, електроника, електротехника и автоматика, информатика и компютърни науки, машинно инженерство. Работодателите ще се нуждаят от продавач - консултанти, снабдители, счетоводители, сервитьори и бармани, офис сътрудници, шофьори и търговски представители.  В сферата на специалистите със средно образование прогнозното търсене за следващите 6 месеца се концентрира в областта на търговията, банковото и застрахователното дело, административни и офис дейности, рекламата, хранителната и текстилната промишленост, строителството и др.
Неквалифицираният трудов пазар ще се нуждае от работници в селското стопанство, куриери, носачи, склададжии и др.
Наред с това работодателите, участвали в анкетата, прогнозират потребност на трудовия пазар  и от следните професии – автоклавист, агроном, инженер, касиер, моделиер на обувки, монтажник на мебели, учители в начален етап на образованието, учители по математика и химия, огняр на парни котли и работник за отглеждане на охлюви.
Според работодателите в следващите 3-5 години най-много ще се търсят шофьори, спедитори и общи работници, машинен оператор шиене, работници в селското стопанство, консервната промишленост, машинни инженери и кетелистки.
Обобщените резултати от проучването ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?